Search
دسته‌بندی نوشته‌ها
سامانه‌های بی‌سامان رفتار غالب سازمان‌های ما این است که با پرهیز از پذیرش درد، سامانه‌ای را از شرکت نرم‌افزاری طلب کنند که وضع موجود را مکانیزه کند.
تقدیر باشگاه ایرانیان دبی بابت برگزاری کارگاه مدل توسعه شخصی
مهمانی تمام شد! این روزها، مطلبی در فیسبوک دست‌به‌دست می‌شود با عنوان: “بانک مرکزی حیا کن” که در آن به کسر مبلغ ۱۲۰۶ ریال هنگام موجودی‌گیری اشاره می‌شود.
پول بهتر است یا کار؟ از من می‌شنوید برای پول کار نکنید، بگذارید پول برای شما کار کند تا طعم آزادی را احساس کنید. پس سرمایه‌گذاری درست انجام دهید.